• Wspieramy rodziców w opiece i wychowaniu. Promujemy chrześcijański model rodziny.
  • Zapewniamy wzrost dzieci we wszystkich sferach rozwoju: duchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, artystycznej, i fizycznej, zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju.
  • Rozwijamy dziecięce zainteresowania, uzdolnienia, talenty.
  • Kształtujemy charakter w oparciu o wartości biblijne.
  • Okazujemy szacunek i miłość dzieciom, pokazując jak mają postępować wobec innych.
  • Kształtujemy właściwą postawę patriotyczną tj. odpowiedzialność za nasz kraj - miejsce, w którym żyjemy oraz postawę poczucia przynależności narodowej.
  • Przekazujemy treści wychowawcze wolne od wpływów okultystycznych, new age i religii Dalekiego Wschodu.
  • Dzieci do lat 6 uczymy realnego świata, pozbawionego fikcji, nierealnych i nieprawdziwych informacji (np. psy nie mówią, koty nie latają).